تست رشته حقوق وضع وکالت
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

تست رشته حقوق وضع وکالت

 

- ماده 862 قانون مدنی می گوید: «اشخاصی که به موجب نسبت ارث می برند سه طبقه اند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» کلمه «اولاد» در این بند نسبت به فرزندان متوفی: (وکالت 90)

الف) صحت سلب دارد و مجاز است.               ب) صحت سلب دارد و حقیقت است.

ج) عدم صحت سلب دارد و مجاز است.            د) عدم صحت سلب دارد و حقیقت است

85- کدام یک از علایم زیر دلیل حقیقی بودن استعمال کلمه «تعهد» در موردی است که مدیون به اراده خود چیزی را بر عهده گرفته باشد؟ (وکالت 93)

الف) عدم صحت سلب                                 ب) اطراد

ج) تبادر                                                    د) صحت سلب

102- استعمال مجازی الفاظ عبارت است از این که لفظ: (وکالت 72)

الف) در دو معنی بکار رود.

ب) به وسیله قرائنی در یکی از معانی خود به کار رود.

ج) به کمک قرینه و با تناسب معنی اصلی در معنی دیگری به کار رود.

د) به قرینه ای دلالت کند که مقصود استعمال کننده چیست.

به قرینه ای دلالت کند که مقصود استعمال کننده چیست.

103- قرینه معینه آن است که : (وکالت 72)

الف) مقصود متکلم را مشخص سازد.

ب) نشان دهد کدام یک از معانی لفظ مشترک مقصود بوده است.

ج) نشان دهد مقصود متکلم معنی دیگری جز معنی حقیقی لفظ بوده است.

د) متکلم برای تقویت دلالت کلام خود از آن استفاده می کند.

104- لفظ مشترک لفظی است که : (وکالت 72)

الف) دارای معانی وضعی متعدد می باشد.

ب) معنی کلی دارد و همه مصادیق در آن مشترکند.

ج) میان معانی حقیقی و مجازی مشترک است.

د) الفاظی که دارای یک معنی مشترک باشند.

- وضع تعیّنی یا تخصّصی آن است که: (وکالت 74)

الف) واضع، با کثرت استعمال، لفظی را در قبال معنایی قرار داده باشد.

ب) عرف، در اثر کثرت استعمال لفظی را در قبال معنایی دیگر تثبیت کرده باشد.

ج) عرف، لفظی را به کمک قرینه، در معنایی دیگر بکار رد.

د) واضع، به وضع لفظی، در برابر معنی معینی تصریح نماید.

132- حقیقت شرعیّه عبارت است از............. (وکالت 74)

الف) استعمال لفظ در معانی شرعی و فقهی.

ب) الفاظی که در میان فقها معانی شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه، بر آنها دلالت می کنند.

ج) الفاظی که به کمک قرینه، در معانی و مصطلحات فقهی بکار می روند.

د) الفاظی که در زمان پیامبر و صحابه، از معنی وضعی خود جدا شده تا آنجا که بدون قرینه بر معانی شرعی منظور دلالت داشته اند.

133- در چه مواردی از قرینه معیّنه استفاده می شود؟ (وکالت 74)

الف) در استعمالات مجازی الفاظ

ب) برای تعیین معنی منظور از میان معانی حقیقی و متعدد یک لفظ

ج) برای تأکید در استفاده مخاطب از معنی منظور در جمله

د) برای انصراف ذهن مخاطب از معنی وضعی کلمه و توجه آن به معنی عرقی.

134- «اصالة الحقیقه» یعنی: (وکالت 74)

الف) در وضع قوانین و مقررات شرعی پیوسته، حقایق و مصالح، منظور شده است.

ب) رعایت حقیقت و واقعیت باید محرک اصلی انسانها در کارشان باشد.

ج) اصل در کار  مردم، حقیقت و درستی است مگر خلاف آن ثابت شود.

د) اصل در استعمال الفاظ، دلالت بر معانی حقیقی آنها است مگر قرینه خلاف وجود داشته باشد.

166- قرینه صارفه چیست؟ (وکالت 77)

الف) آنچه معنی مقصود را از لفظ، مشخص می سازد.

ب) آنچه منظور گوینده را از میان معانی متعدد لفظ، معلوم می نماید.

ج) آنچه موجب انصراف ذهن از معنی حقیقی لفظ به معنی مجازی آن می شود.

د) آنچه موجب انصراف ذهن شنونده به معنی حقیقی لفظ می گردد.

167-حقیقت شرعّیه در اصطلاح علم فقه چیست؟ (وکالت 77)

الف) معنای جدیدی است که به ابتکار شارع نخستین اسلام برای لفظی، معین شده و بدون قرینه از آن لفظ استفاده می شده است.

ب) معنای جدیدی است که در عرف و استعمال فقها برای لفظی تثبیت گردیده است.

ج) مدلول حقیقی لفظی که در لسان شرع، متعلق احکامی واقع شده است.

د) حقیقتی است که به وسیله شارع، تأیید و امضا گردیده است.

170- اصالة الحقیقه اصلی است که به موجب آن ........ (وکالت 77)

الف) مقصود از استعمال لفظ، معنی حقیقی آن است مگر خلاف آن ثابت گردد.

ب) معنی حقیقی الفاظ از معانی مجازی آنها شناسایی می گردد.

ج) باید رعایت حقیقت، وظیفه شناخته شود.

د) عمل اشخاص، محمول بر حقیقت و درستی است.

171- استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ در ...... (وکالت 78)

الف) غیر معنی وضعی آن                          ب) معنی اصطلاحی آن

ج) معنی عرف عام آن                                د) معنی مأنوس ذهن شنونده

- مشترک لفظی چیست؟ لفظی است که: (وکالت 78)

الف) با لفظ دیگر از نظر معنی مشترک باشد.

ب) بیش از یک معنی وضعی داشته باشد.

ج) در مصادیق با لفظ دیگر مشترک باشد.

د) علاوه بر معنی حقیقی، معنی مجازی هم داشته باشد.

- استعمال لفظ «موات» در مورد زمینی که سابقه عمران ندارد بکار بردن لفظ است در: (وکالت 79)

الف) حقیقت شرعیه (قانونیه)                     ب) موضوع له خود

ج) معنای مجازی                                   د) معنای حقیقیث

227- کلمه «خانه شان» در عبارت : فرزندان خود را از خانه شان بیرون کنید. با توجه به مالکیت پدر نسبت به خانه، در معنای مجازی................... است. (وکالت 80)

الف) به قرینه صارفه    ب) به قرینه مقایسه     ج) به قرینه مقالیه     د) به قرینه عقلیه

229- به کار بردن کلمۀ «قرار» برای تصمیمی از دادگاه ها که مربوط به ماهیت دعوی نیست در معنای ............ است. (وکالت 80)

الف) حقیقی                                   ب) حقیقت عرفیه

ج) مجازی                                    د) حقیقت شرعیه (قانونی)

231- مشترک لفظی چیست؟(وکالت 81)

الف) لفظی است که بر مصادیق متعددی دلالت کند.

ب) لفظی است که دارای معانی حقیقی و مجازی باشد.

ج) لفظی است که در معنی، مترادف با لفظ دیگری باشد.

د) لفظی است که برای بیش از یک معنی، وضع شده باشد.

- حکم وضعی چیست؟(وکالت 81)

الف) حکمی است که مستقیما با فعل مکلفین مربوط نباشد.

ب) حکمی است که مستقیما با فعل مکلفین مربوط باشد.

ج) حکمی است که وضع و کیفیت انجام مأمور به را معیّن کند.

د) حکمی است که قانونگذار بر مکلفین، الزام کرده است.

238- اصالة الحقیقه، چه اصلی است؟ (وکالت 81)

الف) اصلی است که معنی حقیقی لفظ را مشخص می سازد.

ب) اصلی است که علائم حقیقت و مجاز را معین می کند.

ج) اصلی است که مکلف را ب رعایت حقیقت، الزام می کند.

د) اصلی است که در صورت تردید در استعمال معنی حقیقی و مجازی، توجه به معنی حقیقی را الزام می کند.

248- قرینه معینه، در چه مواردی ضرورت دارد؟ (وکالت 81)

الف) در استعمال مجازی الفاظ

ب) در استعمال الفاظ مترادف

ج) در استعمال لفظ مشترک در یکی از معانی آن

د) در استعمال لفظ، در اکثر از معنی واحد.

- در باب استعمال الفاظ، مقصود از «اطّراد» چیست؟ (وکالت 82)

الف) کثرت استعمال لفظی در معنی مجازی، اطراد گفته می شود.

ب) کثرت استعمال لفظی در معنی عرفی، اطراد آن لفظ در آن معنی می باشد.

ج) کثرت استعمال لفظ، در یک معنی خاص، همراه با قرینه صارفه را اطراد گویند.

د) کثرت استعمال لفظ، در یک معنی خاص، بدون استفاده ز قرینه را اطراد گویند.

280- الزام و ممنوعیّت در قانون، از احکام............ است. (وکالت 83)

الف) امضایی                 ب) تأسیسی                 ج) وضعی                       د) تکلیفی

284- تفاوت معنی در میان دو واژه ی «اذن و اجازه» چیست؟ (وکالت 83)

الف) اجازه، تنها در موافقت با اعمال حقوقی است امّا اذن، اعمّ از آن است.

ب) اذن، موافقت قبلی و اجازهُ، موافقت بعدی صاحب حقّ است.

ج) اجازه، اعمّ از اذن است.

د) تفاوتی نیست.

287- اگر در قرارداد استخدامی کسی، قید شود که: «به اختلافات محتمله ناشی از این قرارداد، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.»، کدام دادگاه صلاحیّت خواهد داشت؟ (وکالت 83)

الف) دادگاه اداری

ب) دادگاه صنفی

ج) دادگاه صلاحیتدار دادگستری

د) دادگاهی که طرفین بر آن، توافق خواهند کرد.

290- اصالة الحقیقه، در چه مواردی کاربرد دارد؟ (وکالت 83)

الف) در موارد تردید در منظور گوینده میان معنی حقیقی و مجازی یک لفظ.

ب) در موارد تردید در تشخیص معنی حقیقی و مجازی که از یک لفظ اراده می شود.

ج) در موارد تردید میان معنی لغوی و معنی عرفی (عرف عام) یک لفظ.

د) در موارد تردید میان معانی متعدد از الفاظ مشترک.

291- تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست؟ (وکالت 84)

الف) در آثار آن است.                              ب) در واضع آن است.

ج) در تفاوت ماهوی آن است.                    د) در کثرت استعمال آن است.

306- اقسام قرینه عبارتند از: (وکالت 84)

الف) لغوی و عرفی   ب) تعبّدی و توصّلی   ج) تعیینی و تخصیصی     د) صارفه و معیّنه

345- حقیقت قانونی چیست؟ (وکالت 86)

الف) هرگاه قانونگذار به اقدام خود، لفظی را از معانی عادّی آن جدا کرده و در معنی منظور خود تثبیت کند به طوری که بدون قرینه همان معنی از آن لفظ استفاده شود.

ب) هرگاه قانوگذار به کمک قرینه لفظی را در یکی از معانی حقیقی مشترک آن به کار برده باشد.

ج) هرگاه قانونگذار معنی حقیوقی لفظی را از معانی مجازی آن مشخص ساخته باشد.

د) هرگه قانونگذار لفظی را در یک متن قانونی در معنی حقیقی آن به کار برده باشد.

346- وضع تعیّنی یا تخصّصی چیست؟ (وکالت 86)

الف) هرگاه واضع، لفظی را به کمک قرینه در یک معنی خاصّ، معنی کند.

ب) هرگاه واضع، لفظی را به کمک قرینه در یکی از معانی متعدّد آن تخصیص دهد.

ج) هرگاه واضع، لفظی را بدون استفاده از قرینه به یک معنی خاصّ، تخصیص دهد.

د) هرگاه لفظی در اثر کثرت استعمال در معنایی به غیر از معانی وضعی آن تثبیت شود.

347-

 

 

:: برچسب‌ها: تست رشته حقوق وضع وکالت ,
:: بازدید از این مطلب : 2772
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : سه شنبه 8 تير 1395
.
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی